Keresési lehetőségek

Ország szerint


Időpont szerint
Indulás:

Érkezés:


Ár szerint


KATALÓGUSUNK

Körutazásos katalógus
Körutazásos katalógus


VIDEOKLIPPEK ÚTJAINKRÓL

A társítást kérőknek
- ha nem találunk társat -
nem kell 1 ágyas felárat fizetni!

(100.000 Ft-ig)

--<>--<>--


Kérjük, aki az
AKCIÓINKRÓL SZÓLÓ HÍRLEVELÜNKET szeretné megkapni, írja meg nekünk email címét,
valamint, ha prospektust szeretne, levelezési címét.
(Az adatokat természetesen a törvényeknek megfelelően bizalmasan kezeljük.)Adatkezelési szabályzatunkat ITT olvashatja.Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)Utolsó frissítés:
2024.07.17 16:46
Főoldal » Utazási szerződés

Utazási szerződés


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Érvényes: 2024. január 12-től

 

A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:254. §-val, illetve 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban meghatározza az AB AGRO Kft. (székhelye és levelezési címe: 1027 Budapest, Bem rkp. 44. fsz. 2.; cégnyilvántartás száma a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál: Cg. 01-09-464333; adószáma: 12086294-2-41; telefon/ fax száma: +36 1 201-1277; e-mail címe: abagro@abagro.hu; engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., tel.: 06 1 458-5800, fax: 458-5828, e-mail: khenf@bfkh.gov.hu, nyilvántartási száma: RO 1320/1995/1999) és utazó közötti, az utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket.

A jelen általános szerződési feltételek értelmezése során, valamint a nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet kötelező érvényű rendelkezései az irányadóak.

 

1. A szerződés megkötése

1.1. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha azt a felek írásba foglalták, mindkét fél által aláírásra került és a részvételi díj előleget az utazó befizette. Távollévők esetén az utazási szerződés akkor jön létre, ha az utazó szándékát a jelentkezési lap aláírásával írásban jelzi, a jelentkezés az AB AGRO Kft-hez megérkezik, az utazó a díjelőleget befizeti, majd az AB AGRO Kft a jelentkezést nyilvántartásba veszi és a cégszerűen aláírt visszaigazolást az utazó megkapta.

1.2. Az utazási szerződés – függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utazó valamely más harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utazó a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal – az AB AGRO Kft. és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. Ennek megfelelően az aláíró személyt illetik meg és terhelik mindazon jogok, illetve kötelezettségek, amelyek e jogviszonyból származnak.

1.3. Ha az AB AGRO Kft. az utazási szerződés létrejöttét valamely feltétel fennálltától vagy bekövetkezésétől tette függővé, azaz a részvételi jelentkezést csak feltételesen fogadta el, akkor a szerződés érvényességének további feltétele, hogy az AB AGRO Kft. az utazót a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesítse. Ennek megtörténtéig az utazó az utazási szolgáltatások teljesítését nem követelheti.

1.4 Az AB AGRO Kft.-t nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az AB AGRO Kft. az utazóval/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.

 

2. Az utazási szerződés tartalma

2.1. Az AB AGRO Kft. által meghirdetett utazások feltételeit és programját a programfüzet (tájékoztató), a jelen általános szerződési feltételek és az utazó által aláírt utazási szerződés (jelentkezési lap) együttesen tartalmazzák. AB AGRO Kft. kifejezetten fenntartja annak jogát, hogy a programfüzetben foglaltaktól eltérjen. Az eltéréseket az AB AGRO Kft. a honlapján (http://www.abagro.hu) közzéteszi, a programfüzet és a honlap közötti eltérés esetén a honlap mindenkori tartalma az irányadó. A programfüzetben foglaltakhoz képest bekövetkezett változásokat az AB AGRO Kft. az utazási szerződés megkötése előtt közli az utazóval.

2.2. Az utazási szerződésben azon adatok, feltételek és egyéb tartalmi elemek tekintetében, amelyeket az utazó által kiválasztott utazásra vonatkozóan, a programfüzet, illetve a jelen általános szerződési feltételek pontosan és egyértelműen tartalmaznak, elegendő a programfüzetre, illetve jelen általános szerződési feltételekre utalni.

2.3. Az AB AGRO Kft. utaslevélben tájékoztatja az utazót minden olyan tudnivalóról, az utazó tájékoztatását szolgáló egyéb információról, amelyet a programfüzet, az általános szerződési feltételek és az utazási szerződés nem tartalmaz.

2.4. Az AB AGRO Kft. fenntartja annak jogát, hogy az utazás megkezdése előtt az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, programot – nem jelentős mértékben – egyoldalúan módosítsa, az utazó egyidejű tájékoztatása mellett.

2.5. A felek a szerződést egyező akarattal írásban bármikor módosíthatják.

 

3. Részvételi díj, előlegfizetés

3.1. A részvételi díj (részvételi költség) – eltérő tájékoztatás hiányában – kizárólag a meghirdetett utazási programban szereplő szolgáltatások árát, az AB AGRO Kft. szervezési (közvetítési) díját és mindenkor hatályos Áfa törvény szerinti Áfa-t foglalja magában. A részvételi díj összegén felüli esetleges járulékos szolgáltatások díjait és a részvételi díj teljes összegét az AB AGRO Kft. az utazási szerződésben tünteti fel. Az Áfa törvény módosítása következtében az Áfa törvény szerinti adóalany megrendelése esetén magasabb csomagárral kell számolni.

3.2. Az utazási szerződésben tételesen feltüntetett, a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, vízumdíj, kilépési illeték) megfizetése az utazó kötelezettsége

3.3. Az AB AGRO Kft. fenntartja a jogot a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy deviza – az AB AGRO Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt a részvételi díjnak az indulás napját legalább 20 nappal megelőző időpontban történő - költségemelkedéssel egyező mértékű – felemelésére. A díjemelés okát és mértékét az AB AGRO Kft. az utazóval haladéktalanul közli. Ha az utazó a valamennyi részszolgáltatás összegének figyelembevételével számított részvételi díj 8%-át el nem érő díjemelés következtében áll el az utazási szerződéstől, akkor az utazó 6.2. pont szerinti bánatpénz fizetésére köteles.

3.4. Az utazó – a költségcsökkenéssel egyező mértékű – díjengedményre jogosult azon költségek tekintetében, amelyek a 3.2. pont szerinti költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered. Díjengedmény esetén az AB AGRO Kft. jogosult az utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket.

3.5. Ha az AB AGRO Kft. az utazási csomag teljes díjának több mint 8%-al történő emelésére tesz javaslatot, az utazó írásban felmondhatja a szerződést, és erről az AB AGRO Kft.-t haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni. Ha az utazó nem ad választ az említett határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik. A szerződés megszűnése esetén az AB AGRO Kft. köteles az utazó által befizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül teljes egészében visszafizetni, még abban az esetben is, ha az úttal kapcsolatban az AB AGRO Kft.-nek már költségei merültek fel (vissza nem téríthető depozitok, vízumdíj, stb.).

3.6. Az utazó az utazási szerződés megkötésekor köteles a teljes költség 40%-át előleg jogcímén befizetni és – ha a felek másban nem állapodnak meg – szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó összegét az indulás előtt legkésőbb 30 nappal kiegyenlíteni. Amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés a jelen pontban foglaltaknál szigorúbb kötelezettséget ró az AB AGRO Kft-re, úgy ezektől a rendelkezéstől el lehet térni.

3.7. Az utazás során az utazó az AB AGRO Kft. által meghirdetett programban nem szereplő (vagy fakultatív programként szereplő), be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történő befizetéssel veheti igénybe. AB AGRO Kft. az általa meghirdetett programban nem szereplő (vagy fakultatív programként szereplő), be nem fizetett szolgáltatásra a helyszínen történő jelentkezés lehetőségét nem garantálja.

3.8. Az AB AGRO Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe. Amennyiben az utazó megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy saját érdekkörében felmerült okokból (pl. betegség) nem vesz (nem tud) igénybe (venni), úgy az utazó más, helyettesítő szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

3.9. Az utazási szerződés aláírásával az utazó tudomásul veszi, és vállalja, hogy a programleírásban feltüntetett helyszínen olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyet a teljes díj nem foglal magában, és amelynek maradéktalan megfizetése az utazó kötelezettsége (belépő díjak, előre egyeztetett helyszíni étkezések, borravaló.).

 

4. Változás az utazó személyében

4.1. Az utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az AB AGRO Kft.-t erről az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

4.2. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő esetleges további illetékek, díjak és egyéb költségek (pl. új repülőjegy kiállítása, esetleges felárak, stb.) megfizetéséért. Az átruházás csak az AB AGRO Kft. jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával és az esetleges többletköltségek AB AGRO Kft. részére történő megfizetésével válik érvényessé.

 

5. Utaskísérő

5.1. Ha a program eltérően nem rendelkezik, az AB AGRO Kft. kizárólag akkor biztosít a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő idegenvezetésre jogosult utaskísérőt/ néhány országban helyi magyarul beszélő idegenvezetőt, ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatásokat igénybe vevők létszáma a 15 főt eléri. Nem biztosít az AB AGRO Kft. utaskísérőt, ha arra a csoport tagjai nem tartanak igényt.

5.2. Az AB AGRO Kft. azt a körülményt, hogy a 15 főt el nem érő csoport esetén is biztosít-e utaskísérőt/ néhány országban helyi magyarul beszélő idegenvezetőt, az utazási programban, de legkésőbb az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg közli az utazóval.

 

6. A szerződés megszűnésének esetei és jogkövetkezményei

6.1. Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási szerződést. Az írásbeli nyilatkozat azon a napon hatályosul, amikor az AB AGRO Kft.-hez írásban megérkezik. Az utazás megkezdésének időpontja a programban/részvételi jegyen feltüntetett nap 0 órája.

6.2. Ha az utazó a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles az AB AGRO Kft.-nek a sztornó biztosítás díján felül a teljes díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: szerződéskötéstől az utazás megkezdését megelőző 61. napig történő elállás: 10.000 Ft/ fő kezelési költség; 60-45 nap közötti elállás: 10 %; 44-35 nap közötti elállás: 20 %, 34-21 nap közötti elállás: 40 %; 20-11 nap közötti elállás: 80 %; 10 napon belüli elállás: 100 %. Az utazó 60 napon belüli elállása esetén az esetlegesen külön megrendelt útlemondási biztosítás és vízum ügyintézés költségeinek visszafizetésére az utazó nem tarthat igényt.

Amennyiben az utazáshoz igénybe vett szolgáltatók lemondási feltételei ettől szigorúbbak, úgy az AB AGRO Kft. ettől jogosult eltérni, de erről a feleknek írásban meg kell állapodnia.

6.3. Az AB AGRO Kft. kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az AB AGRO Kft. a szerződés felmondásáról legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az AB AGRO Kft. elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

6.4. Ha az AB AGRO Kft. felmondja a szerződést, olyan okból, amely nem az utazó érdekkörében merült fel, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,

a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) ha az AB AGRO Kft. az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az AB AGRO Kft. köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az AB AGRO Kft. köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

Amennyiben az utazó egy csomagtúrához a csomagban foglalt repülőjegytől bármiben eltérő repülőjegyet kér az AB AGRO Kft.-től, vagy ahhoz extra szolgáltatást kér, az így megvásárolt repülőjegy és megvásárolt külön szolgáltatások árára a légitársaság visszatérítési szabályai érvényesek, azokat az AB AGRO Kft. csak akkor téríti vissza, ha a légitársaság is visszatérítette.

6.5. Ha az AB AGRO Kft. a szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, úgy köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni. Az utazó ebben az esetben

a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy

b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szerződést.

Az utazó a módosítás elfogadásáról, vagy elutasításáról köteles az AB AGRO Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni.

6.6. Az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezete, a szerződés megkötését követően, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés ezen okból történő felmondása esetén az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

 

7. Hibás teljesítésért való felelősség

7.1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az AB AGRO Kft. felel. Az AB AGRO Kft. közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Amennyiben az utazás időtartama technikai okok (pl. busz műszaki problémája, vagy forgalmi akadályok), vagy a légitársaságok menetrend változtatása és az ebből eredő késése miatt következik be, az AB AGRO Kft.-t nem terheli felelősség még akkor sem, ha az a program lebonyolítását is befolyásolja. Ebben az esetben az iroda köteles az utazók számára lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. A fentiekből következik, hogy ha a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásait, akkor a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani. Ezen esetekre az irányadóak: a Montreáli Egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. törvénnyel), a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén a 261/2004 EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II. 12.) Korm. rendelet, az 1986. évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF), továbbá a 1371/2007/EK, 392/2009/EK, 1177/2010/EU és 181/2011/EU rendeletek. Irodánknak a perrendtartás értelmében (2015. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartás) nincs jogosultsága az utazó(ok) nevében eljárni, de az ügyintézéshez szükséges segítséget megadjuk. A szállodák felelősségére vonatkozó jogszabályok: Ptk. 2013. évi V. törvény (6:369-6:371. §).

7.2. Ha az AB AGRO Kft. nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesít, akkor a szerződésszegést orvosolja. Ennek elmaradása esetén a részvételi díjat arányosan leszállítja vagy az utazás megkezdését követően hibásan teljesített szolgáltatásokat – az esetleges költségkülönbözet viselése mellett – más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolja. Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve ha – az eredetinél alacsonyabb minőségű helyettesítő szolgáltatás esetén – az AB AGRO Kft. által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

7.3. Az AB AGRO Kft. az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza, azzal hogy a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

7.4. Az utazó nem jogosult kártérítésre, amennyiben a nem-teljesítés, vagy a szerződéstől eltérő teljesítés

a) az utazónak róható fel (pl. valamely szolgáltatást saját elhatározásból nem vesz igénybe, vagy saját érdekkörében felmerült ok(ok) miatt nem vesz igénybe)

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az AB AGRO Kft. észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

Ilyenek minősülhet különösen, de nem kizárólagosan az utastárs súlyos megbetegedése, baleset, előre nem látható forgalmi akadályok stb.

7.5. Az AB AGRO Kft. kizárja a felelősségét a természeti környezet rendkívüli okokból történő megváltozására, az időjárás megváltozására, illetve a természeti okokból, sztrájkból, háborúból, járványból vagy terrorizmusból eredő kellemetlenségekre és károkra vonatkozóan.

 

8. Együttműködési kötelezettség

8.1. Az utazó az esetleges hibás teljesítés esetén a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő – az utas kérésére – köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről és jegyzőkönyvbe foglalásáról. A jegyzőkönyv egy példánya az utazót illeti meg. Utaskísérő hiányában amennyiben a panaszt a helyi szolgáltató nem orvosolta az utazó az AB AGRO Kft.-t köteles tájékoztatni a részvételi jegyen feltüntetett telefonszámon.

8.2. Az AB AGRO Kft. vállalja, hogy segítséget nyújt az utazónak, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.

A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen

a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és

b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással kerülhet sor.

 

9. Biztosítás

9.1. Az AB AGRO Kft. az utazó igénye esetén megfelelő tájékoztatást nyújt a baleset-, betegség, poggyász- és útlemondási biztosításokról, a biztosítás megkötésének lehetőségeiről, a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, a biztosítás által lefedett kockázatokról és a biztosítási díjakról. A részvételi díj – ellenkező megállapodás hiányában – a baleset-, betegség-, poggyász-biztosítás díját tartalmazza, azonban az útlemondási biztosítás díját nem.

Szolgáltatási igény bejelentésére vonatkozó információ a biztosítási feltételekben található.

9.2. Amennyiben az utazó nem veszi igénybe az AB AGRO Kft. által felkínált baleset-, betegség- és poggyász biztosítást (BBP), úgy a BBP biztosítás hiányának teljes kockázatát az utazó köteles viselni, és a BBP biztosítás következtében az utazót ért kárért, vagy egyéb hátrányért az AB AGRO Kft-t semmiféle felelősség nem terheli.

9.3. Az AB AGRO Kft., mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.abagro.hu internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

Az útlemondási biztosítás árát a részvételi díj nem tartalmazza.

 

10. Egyéb feltételek

10.1. Az utazó minden külön értesítés nélkül köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza, egészségügyi előírások) jogszabályokat betartani és ezekről előzetesen tájékozódni, különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az utazó a szerződéskötést megelőzően köteles az AB AGRO Kft. figyelmét felhívni. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk kizárólag az utazót terhelik. Ilyen esetben az utazó a részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Magyar állampolgárok az aktuális szabályokról a https://konzinfo.mfa.gov.hu/ oldalon tájékozódhatnak. Az utazó felelőssége, hogy nevét és egyéb adatait pontosan tüntesse fel. Pontatlan, hiányos név vagy egyéb adat megadása esetén minden felmerülő kár (pl. repülőjegy módosítás költségei, stb.) az utazót terhelik, továbbá a légitársaság által az utaztatás megtagadásának felelőssége az utazó kockázata és költsége. Az AB AGRO Kft. – külön megállapodás alapján – csak akkor vállalja a vízumügyintézést, ha az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és kitöltött adatlapok az AB AGRO Kft. által megadott határidőig megérkeznek az AB AGRO Kft. részére. A vízum megadása nem az AB AGRO Kft. hatásköre, arra garanciát nem vállal. Elutasított, vagy késedelmesen megadott vízumkérelem esetén, a befizetett vízumdíj és ügyintézési díj nem visszatéríthető. A vízum díjának esetleges emelkedését az AB AGRO Kft. nem vállalja át, ez az utazót terheli.

10.2. Az útlevél, vízum, vám (behozatali-kiviteli), deviza, illetve közegészségügyi előírások megtartásáért, továbbá az életmódra, étkezési és közlekedési szokásokra, illetve a célország utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályaira és szokásaira vonatkozó szabályok tiszteletben tartásáért az utazó felelős. Amennyiben ezek megsértése miatt az utazáson nem tud részt venni vagy a már megkezdett utazást nem tudja folytatni, az AB AGRO Kft.-vel szemben kárigényt nem érvényesíthet és a befizetett részvételi díj visszafizetésére sem tarthat igényt.

10.3. Az utazó köteles utastársai utazását, pihenését és fakultatív programokon való részvételét az ezeket zavaró, vagy akadályozó magatartástól való tartózkodással biztosítani. E kötelezettség megszegéséből eredő károkért utastársai és más harmadik személyek felé az utazó közvetlenül felel, ezekért az AB AGRO Kft.-t felelősség nem terheli. Így különösen a társításból (egymás számára idegen utastársak közös szobában történő elhelyezése) adódó esetleges kellemetlenségekért az AB AGRO Kft.-t nem terheli kártérítési kötelezettség.

10.4. Az utazó kötelezettsége, hogy az utazás teljes időtartama alatt ügyeljen saját testi épségére, biztonságára, kellő körültekintést és óvatosságot tanúsítson, betartsa a helyi normákat, valamint minden tőle telhető intézkedést megtegyen az esetleges balesetek megelőzése érdekében (pl. helyi veszélyes állatok és növények kapcsán kellő körültekintés, helyi időjárási körülmények figyelembevétele). Az utazónak az utazás során bekövetkező balesetéért, betegségért az AB AGRO Kft. nem tartozik felelősséggel, és kártalanítással. A fenti rendelkezések megszegése és/vagy az utazó esetleges felelőtlen magatartása esetén az AB AGRO Kft-t semmilyen felelősség nem terheli. Az utazó a poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni. Az utazási eszközön vagy a szállodában elveszett tárgyakért az AB AGRO Kft. nem vállal felelősséget.

10.5. Az utazó felelőssége, hogy csoportos program és/vagy csoportos utazás esetén vegye figyelembe saját fizikai teljesítőképességét. Abban az esetben, amennyiben az utazó saját érdekkörében felmerülő okból nem tud a csoporthoz alkalmazkodni (így például gyalogos városnézés esetén nem bírja a tempót), úgy a csoportvezető – a csoport érdekében – az utazót az adott programból kihagyhatja, amely esetben az utazót kártérítés, pénzvisszafizetés nem illeti meg.

10.6. Az AB AGRO Kft. a vagyoni biztosíték tekintetében az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést.

A vagyoni biztosítékot nyújtó szervezet elérhetőségei: cím: 1132 Budapest, Váci út 36-38., tel.: 06 1 452-3580, fax: 06 1 452-3312, e-mail: info@eub.hu

A szerződés azonosításához szükséges kötvényszám: KT-KE-422-20191108

Vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: Nemzetközi és belföldi utazásszervezés esetén az Európai Utazási Biztosító Zrt. az Utazási vállalkozók kezesi biztosításának feltételeiben foglalt rendelkezések szerint átvállalja – a jelenleg hatályban lévő 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt – az Utazásszervező kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését.

 

11. Jogviták rendezése

Az AB AGRO Kft. az utazási szerződés esetleges hibás teljesítéséből eredő jogvitákat igyekszik tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. A felek ennek meghiúsulása esetére – a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Fogyasztói jogvita esetén eljáró hatóság az illetékes járási (kerületi) hivatal, melynek elérhetőségeit a http://jarasinfo.gov.hu/ honlap tartalmazza.


      …………………………………………….                               ……………………………….
ügyfél neve (nyomtatott betűvel)                               ügyfél aláírása

 

Sztornóbiztosítás megrendelése esetén:

Nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó Biztosítási termékismertetőt, valamint az EUB2022-11BST_AB Agro Kft._13397-31735 jelű biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismertem és az azokban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

Nyilatkozom, hogy a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.


      …………………………………………….                              ……………………………….
ügyfél neve (nyomtatott betűvel)                              ügyfél aláírása