Keresési lehetőségek

Ország szerint


Időpont szerint
Indulás:

Érkezés:


Ár szerint


KATALÓGUSUNK

Körutazásos katalógus
Körutazásos katalógus
Letöltés (PDF)

VIDEOKLIPPEK ÚTJAINKRÓL

A társítást kérőknek
- ha nem találunk társat -
nem kell 1 ágyas felárat fizetni!

(100.000 Ft-ig)

--<>--<>--


Kérjük, aki az
AKCIÓINKRÓL SZÓLÓ HÍRLEVELÜNKET szeretné megkapni, írja meg nekünk email címét,
valamint, ha prospektust szeretne, levelezési címét.
(Az adatokat természetesen a törvényeknek megfelelően bizalmasan kezeljük.)Adatkezelési szabályzatunkat ITT olvashatja.Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)Utolsó frissítés:
2018.06.22 14:25
Főoldal » Utazási szerződés

Utazási szerződés


Érvényes: 2018. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2018. július 1-től várhatóan új kormányrendelet lép hatályba az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, ezért év közben az ÁSZF-ek módosulni fognak. Az aktuális szerződési feltételekről, kérjük, tájékozódjon honlapunkon: www.abagro.hu.

 

A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:254. §-val, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban meghatározza az AB AGRO Kft. (székhelye, telephelye és levelezési címe: 1027 Budapest, Bem rkp. 44; cégnyilvántartás száma a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál: Cg. 01-09-464333; adószáma: 12086294-2-41; telefonszáma: +36 1 201-1277; engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., tel.: 06 1 458-5800, fax: 458-5828, e-mail: keh@mkeh.gov.hu, nyilvántartási száma: RO 1320/1995/1999) és utas közötti, az utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket.

Az Utazási Iroda működését meghatározó jogszabályok:

1.  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2.  2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és  folytatásának általános szabályairól

3. 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről

4. 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről

 

1. A szerződés megkötése

1.1.  Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha azt a felek írásba foglalták, mindkét fél által aláírásra került és a részvételi díj előleget az utas befizette. Távollévők esetén az utazási szerződés akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával írásban jelzi, a jelentkezés az AB AGRO Kft-hez megérkezik, az utas a díjelőleget befizeti, majd az utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba veszi és a cégszerűen aláírt visszaigazolást az utas megkapta. Utazásközvetítő bevonása esetén az utazásközvetítő az AB AGRO Kft. nevében és képviseletében a visszaigazolást és az utazási szerződést nem jogosult aláírni, az utazási szerződés létrejöttéhez minden esetben az AB AGRO Kft. erre feljogosított munkatársának aláírása szükséges.

1.2.  Az utazási szerződés – függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely más harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal – az AB AGRO Kft. és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. Ennek megfelelően az aláíró személyt illetik meg és terhelik mindazon jogok, illetve kötelezettségek, amelyek e jogviszonyból származnak.

1.3. Ha az AB AGRO Kft. az utazási szerződés létrejöttét valamely feltétel fennálltától vagy bekövetkezésétől tette függővé, azaz a részvételi jelentkezést csak feltételesen fogadta el, akkor a szerződés érvényességének további feltétele, hogy az AB AGRO Kft. az utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesítse. Ennek megtörténtéig az utas az utazási szolgáltatások teljesítését nem követelheti.

1.4.  Az AB AGRO Kft. fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó tájékoztatóban foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha mindkét fél azt szerződésmódosítással elfogadta, kivéve a 3.2 pontban foglalt esetet.

1.5.  A felek a szerződést egyező akarattal írásban bármikor módosíthatják.

1.6 Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utassal/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.

 

2.  Az utazási szerződés tartalma

2.1.  Az AB AGRO Kft. által meghirdetett utazások feltételeit és programját a programfüzet (tájékoztató), a jelen általános szerződési feltételek és az utas által aláírt utazási szerződés (jelentkezési lap) együttesen tartalmazzák. AB AGRO Kft. kifejezetten fenntartja annak jogát, hogy a programfüzetben foglaltaktól eltérjen. Az eltéréseket az AB AGRO Kft. a honlapján (http://www.abagro.hu) közzéteszi, a programfüzet és a honlap közötti eltérés esetén a honlap mindenkori tartalma az irányadó. A programfüzetben foglaltakhoz képest bekövetkezett változásokat az AB AGRO Kft. az utazási szerződés megkötése előtt közli az utassal.

2.2.  Az utazási szerződésben azon adatok, feltételek és egyéb tartalmi elemek tekintetében, amelyeket az utas által kiválasztott utazásra vonatkozóan, a programfüzet, illetve a jelen általános szerződési feltételek pontosan és egyértelműen tartalmaznak, elegendő a programfüzetre, illetve jelen általános szerződési feltételekre utalni.

2.3.  Az AB AGRO Kft. utaslevélben tájékoztatja az utast minden olyan tudnivalóról, az utas tájékoztatását szolgáló egyéb információról, amelyet a programfüzet, az általános szerződési feltételek és az utazási szerződés nem tartalmaz.

 

3.  Részvételi díj, előlegfizetés

3.1.  A részvételi díj (részvételi költség) – eltérő tájékoztatás hiányában – kizárólag a meghirdetett utazási programban szereplő szolgáltatások árát, az AB AGRO Kft. szervezési (közvetítési) díját és mindenkor hatályos Áfa törvény szerinti Áfa-t foglalja magában. A részvételi díj összegén felüli esetleges járulékos szolgáltatások díjait és a részvételi díj teljes összegét az AB AGRO Kft. az utazási szerződésben tünteti fel. Az Áfa törvény módosítása következtében az Áfa törvény szerinti adóalany megrendelése esetén magasabb csomagárral kell számolni.

3.2.  Az AB AGRO Kft. fenntartja a jogot a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy deviza – az AB AGRO Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt a részvételi díjnak az indulás napját legalább 20 nappal megelőző időpontban történő - költségemelkedéssel arányos – felemelésére. A díjemelés okát és mértékét az AB AGRO Kft. az utassal haladéktalanul közli. Ha az utas a valamennyi részszolgáltatás összegének figyelembevételével számított részvételi díj 8%-át el nem érő díjemelés következtében áll el az utazási szerződéstől, akkor az utas 6.2. pont szerinti bánatpénz fizetésére köteles.

3.3.  Ha valamennyi részszolgáltatás összegének emelkedési mértéke a 8%-ot meghaladja, az utas írásban elállhat a szerződéstől, és erről az AB AGRO Kft.-t haladéktalanul köteles értesíteni. Az utazásszervező ebben az esetben köteles az utas által befizetett összeget teljes egészében visszafizetni, még abban az esetben is, ha az úttal kapcsolatban az AB AGRO Kft.-nek már költségei merültek fel (vissza nem téríthető depozitok, vízumdíj, stb.).

3.4.  Az utas az utazási szerződés megkötésekor köteles a teljes költség 30%-át előleg jogcímén befizetni és – ha a felek másban nem állapodnak meg – a részvételi díj fennmaradó összegét az indulás előtt legkésőbb 30 nappal kiegyenlíteni. Amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az AB AGRO Kft-re, úgy ettől a rendelkezéstől el lehet térni.

3.5.  Az utazás során az utas az AB AGRO Kft. által meghirdetett programban nem szereplő (vagy fakultatív programként szereplő), be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történő befizetéssel veheti igénybe. AB AGRO Kft. az általa meghirdetett programban nem szereplő (vagy fakultatív programként szereplő), be nem fizetett szolgáltatásra a helyszínen történő jelentkezés lehetőségét nem garantálja.

3.6.  Az AB AGRO Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe. Amennyiben az utas megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy saját érdekkörében felmerült okokból (pl. betegség) nem vesz (nem tud) igénybe (venni), úgy az utas más, helyettesítő szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

 

4.  Változás az utas személyében

Az utas jogosult az utazási jogát az indulás előtti 20. napig másnak engedményezni, ha az új utas is megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek, elfogadja az utazási szerződést és megfizeti az esetleges többletköltségeket (pl. új repülőjegy kiállítása, esetleges felárak, stb.). Az engedményezés csak az AB AGRO Kft. jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával és az esetleges többletköltségek AB AGRO Kft. részére történő megfizetésével válik érvényessé.

 

5.  Utaskísérő

5.1.  Ha a program eltérően nem rendelkezik, az AB AGRO Kft. kizárólag akkor biztosít a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő idegenvezetésre jogosult utaskísérőt, ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatásokat igénybe vevők létszáma a 15 főt eléri. Nem biztosít az AB AGRO Kft. utaskísérőt, ha arra a csoport tagjai erre nem tartanak igényt.

5.2.  Az AB AGRO Kft. azt a körülményt, hogy a 15 főt el nem érő csoport esetén is biztosít-e utaskísérőt, az utazási programban, de legkésőbb az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg közli az utassal.

 

6.  A szerződés megszűnésének esetei és jogkövetkezményei

6.1.  Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az írásbeli nyilatkozat azon a napon hatályosul, amikor az AB AGRO Kft.-hez írásban megérkezik. Az utazás megkezdésének időpontja a programban/részvételi jegyen feltüntetett nap 0 órája.

6.2.  Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles az AB AGRO Kft.-nek a valamennyi részszolgáltatási díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: az utazás megkezdését megelőző 60-36 nap közötti elállás: 10 %; 35-21 nap közötti elállás: 50 %; 20-11 nap közötti elállás: 80 %; 10 napon belüli elállás: 100 %. Az utas 60 napon belüli elállása esetén az esetlegesen külön megrendelt útlemondási biztosítás és vízum ügyintézés költségeinek visszafizetésére az utas nem tarthat igényt. Szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén az utazás megkezdését megelőző 60-46 nap közötti elállás: 10 %; 45-36 nap közötti elállás: 20 %, 35-21 nap közötti elállás: 50 %; 20-11 nap közötti elállás: 80 %; 10 napon belüli elállás: 100 %

6.3.  Az AB AGRO Kft. jogosult az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállni. Ha az AB AGRO Kft. nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az AB AGRO Kft.-nek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az AB AGRO Kft. a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben az AB AGRO Kft. helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az esetben az AB AGRO Kft. a befizetett részvételi díjat visszafizeti. Ha az AB AGRO Kft. nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől megtéríti továbbá az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, kivéve ha az elállásra olyan az AB AGRO Kft. által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban vis maior), továbbá ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az AB AGRO Kft. erről az utast az utazás megkezdése előtti 21. napig írásban tájékoztatta.

6.4.  Ha az AB AGRO Kft. az indulás előtt az utast az utazási szerződés feltételeinek lényeges módosításáról értesíti, az utas a 6.3. pont szerinti jogokat érvényesítheti.

6.5.  Az utazási szerződés lehetetlenülésére – amennyiben az utazást, vagy a fakultatív programot, (programokat) vis maior, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenség, technikai akadályok befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az AB AGRO Kft. felelősséget nem tud vállalni. Az ilyen okból bekövetkezett változásokért az AB AGRO Kft. kártérítési felelősséggel nem tartozik – és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadók.

6.6.  Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának honlapján kifejezetten az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az AB AGRO Kft. azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az AB AGRO Kft. a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben az AB AGRO Kft. helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az esetben az AB AGRO Kft. a befizetett részvételi díjat visszafizeti.

 

7.  Hibás teljesítésért való felelősség

7.1.  A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az AB AGRO Kft. felel. Az AB AGRO Kft. közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Amennyiben az utazás időtartama technikai okok (pl. busz műszaki problémája, vagy forgalmi akadályok), vagy a légitársaságok menetrend változtatása és az ebből eredő késése miatt következik be, az irodát nem terheli felelősség még akkor sem, ha az a program lebonyolítását is befolyásolja. Ebben az esetben az iroda köteles az utasok számára lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. A fentiekből következik, hogy ha a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásait, akkor a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani. Ezen esetekre az irányadóak: a Montreáli Egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. törvénnyel), a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén a 261/2004 EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II. 12.) Korm. rendelet, az 1986. évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF), továbbá a 1371/2007/EK, 392/2009/EK, 1177/2010/EU rendeletek. Irodánknak a perrendtartás értelmében (1952. évi III. törvény - a polgári perrendtartás) nincs jogosultsága az Utas(ok) nevében eljárni, de az ügyintézéshez szükséges segítséget megadjuk. A szállodák felelősségére vonatkozó jogszabályok: Ptk. 2013. évi V. törvény (6:369-6:371. §).

7.2.  Ha az AB AGRO Kft. nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesít, akkor a részvételi díjat arányosan leszállítja vagy az utazás megkezdését követően hibásan teljesített szolgáltatásokat – az esetleges költségkülönbözet viselése mellett – más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolja.

7.3.  Az AB AGRO Kft. az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza. Az AB AGRO Kft.-t felelősség nem terheli, amennyiben a nem-teljesítés, vagy a szerződéstől eltérő teljesítés vis maior következménye (pl. utastárs súlyos megbetegedése, baleset, előre nem látható forgalmi akadályok stb.).

7.4.  Az AB AGRO Kft. az utazás megkezdését megelőzően vagy az utazás időtartama alatt jogosult az egyes programok időpontjának módosítására (felcserélésére), valamint szálláshelyek azonos kategórián belüli cseréjére. A jelen pont szerinti módosítások nem minősülnek az utazási szerződés lényeges feltételei módosításának és semmilyen kártérítési, helytállási kötelezettséget nem alapoznak meg az AB AGRO Kft-vel szemben.

 

8.  Együttműködési kötelezettség

8.1.  Az utas az esetleges hibás teljesítés esetén a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Utaskísérő hiányában amennyiben a panaszt a helyi szolgáltató nem orvosolta az utas az AB AGRO Kft.-t köteles tájékoztatni a részvételi jegyen feltüntetett telefonszámon. A kifogás dokumentálására (jegyzőkönyvezésére) a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az utast terhelik. A benyújtott panaszlevelekre az AB AGRO Kft. 30 napon belül válaszol.

8.2.  Az AB AGRO Kft. vállalja, hogy segítséget nyújt az utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát az AB AGRO Kft. a kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve nem volt képes elhárítani vagy vis maior esete következett be.

 

9.  Biztosítás

Az AB AGRO Kft. az utas igénye esetén megfelelő tájékoztatást nyújt a baleset-, betegség, poggyász- és útlemondási biztosításokról, a biztosítás megkötésének lehetőségeiről, a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, a biztosítás által lefedett kockázatokról és a biztosítási díjakról. A részvételi díj – ellenkező megállapodás hiányában – a baleset-, betegség-, poggyász-biztosítás díját tartalmazza, azonban az útlemondási biztosítás díját nem. Az útlemondási biztosítás igénybevételéhez a szerződő(k) köteles(ek) a biztosítási káresemény bekövetkezését követő 24 órán belül írásban a lemondást megküldeni az utazási irodának, hogy a biztosító felé megtehessük a szükséges lépéseket. Ennek elmulasztásából eredő károk az utast terhelik.

 

10. Egyéb feltételek

10.1. Az Utas minden külön értesítés nélkül köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza) jogszabályokat betartani és erről előzetesen tájékozódni, különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az Utas köteles az Utazásszervező figyelmét felhívni. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk kizárólag az Utast terhelik. Ilyen esetben az Utas a részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Az utas felelőssége, hogy nevét és egyéb adatait pontosan tüntesse fel. Pontatlan, hiányos név vagy egyéb adat megadása esetén minden felmerülő kár (pl. repülőjegy módosítás költségei, stb.) az utast terhelik, továbbá a légitársaság által az utaztatás megtagadásának felelőssége az utas kockázata és költsége. Az AB AGRO Kft. – külön megállapodás alapján – csak akkor vállalja a vízumügyintézést, ha az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és kitöltött adatlapok az AB AGRO Kft. által megadott határidőig megérkeznek az AB AGRO Kft. részére. A vízum megadása nem az AB AGRO Kft. hatásköre, arra garanciát nem vállal. Elutasított, vagy késedelmesen megadott vízumkérelem esetén, a befizetett vízumdíj és ügyintézési díj nem visszatéríthető. A vízum díjának esetleges emelkedését az AB AGRO Kft. nem vállalja át, ez az utast terheli.

10.2. Az útlevél, vízum, vám (behozatali-kiviteli), deviza, illetve közegészségügyi előírások megtartásáért, továbbá az életmódra, étkezési és közlekedési szokásokra, illetve a célország utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályaira és szokásaira vonatkozó szabályok tiszteletben tartásáért az utas felelős. Amennyiben ezek megsértése miatt az utazáson nem tud részt venni vagy a már megkezdett utazást nem tudja folytatni, az AB AGRO Kft.-vel szemben kárigényt nem érvényesíthet és a befizetett részvételi díj visszafizetésére sem tarthat igényt.

10.3. Az utas köteles utastársai utazását, pihenését és fakultatív programokon való részvételét az ezeket akadályozó magatartástól való tartózkodással biztosítani. E kötelezettség megszegéséből eredő károkért utastársai és más harmadik személyek felé az utas közvetlenül felel, ezekért az AB AGRO Kft.-t felelősség nem terheli. Így különösen a társításból (egymás számára idegen utastársak közös szobában történő elhelyezése) adódó esetleges kellemetlenségekért az AB AGRO Kft.-t nem terheli kártérítési kötelezettség.

10.4.  Az utas kötelezettsége, hogy az utazás teljes időtartama alatt ügyeljen saját testi épségére, biztonságára, kellő körültekintést és óvatosságot tanúsítson, betartsa a helyi normákat, valamint minden tőle telhető intézkedést megtegyen az esetleges balesetek megelőzése érdekében (pl. helyi veszélyes állatok és növények kapcsán kellő körültekintés, helyi időjárási körülmények figyelembevétele). Az utasnak az utazás során bekövetkező balesetéért, betegségért az AB AGRO Kft. nem tartozik felelősséggel, és kártalanítással. A fenti rendelkezések megszegése és/vagy az utas esetleges felelőtlen magatartása esetén az AB AGRO Kft-t semmilyen felelősség nem terheli. Az utas a poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni. Az utazási eszközön vagy a szállodában elveszett tárgyakért az AB AGRO Kft. nem vállal felelősséget.

10.5.  Az utas felelőssége, hogy csoportos program és/vagy csoportos utazás esetén vegye figyelembe saját fizikai teljesítőképességét. Abban az esetben, amennyiben az utas saját érdekkörében felmerülő okból nem tud a csoporthoz alkalmazkodni (így például gyalogos városnézés esetén nem bírja a tempót), úgy a csoportvezető – a csoport érdekében – az utast az adott programból kihagyhatja, amely esetben az utast kártérítés, pénz visszafizetés nem illeti meg.

10.6. Az AB AGRO Kft. kizárja a felelősségét a természeti környezet rendkívüli okokból történő megváltozására, az időjárás megváltozására, illetve a természeti okokból, sztrájkból, háborúból, járványból vagy terrorizmusból eredő kellemetlenségekre és károkra vonatkozóan.

10.7. Az AB AGRO Kft. a vagyoni biztosíték tekintetében a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötött szerződést.

A vagyoni biztosítékot nyújtó szervezet elérhetőségei: cím: 1143 Budapest, Stefánia út 51., tel.: 06 1 460-1400, fax: 06 1 460-1499, e-mail: info@colonnade.hu

A szerződés azonosításához szükséges adatok:

                - Nemzetközi szerződések esetén: kötvényszám: VBB/2017/237

                - Belföldi szerződések esetén: kötvényszám: VBB/2017/304

Vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: Nemzetközi és belföldi utazásszervezés esetén a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja – a jelenleg érvényben lévő 78/2005. (IV.28.) Korm. rendelettel módosított 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt – az Utazásszervező kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését.

A vagyoni biztosíték területi hatálya nemzetközi utazásszervezés esetére a világ összes országa, belföldi utazásszervezés esetére Magyarország.

 

11.  Jogviták rendezése

Az AB AGRO Kft. az utazási szerződés esetleges hibás teljesítéséből eredő jogvitákat igyekszik tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. A felek ennek meghiúsulása esetére – a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Fogyasztói jogvita esetén eljáró hatóság az illetékes járási (kerületi) hivatal, melynek elérhetőségeit a http://jarasinfo.gov.hu/ honlap tartalmazza. Miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

 

Fontos Tudnivalók

 

Részletes programok, árak

A katalógusban szereplő utak időpontja, tartalma, ára az év során rajtunk kívül álló okok miatt változhat, ezért kérjük, hogy a jelentkezés előtt tájékozódjon irodánknál vagy nézze meg honlapunkat. Amennyiben a fentiekben a szerződés megkötése után történik változás, akkor mi keressük Önt, hogy a részleteket megbeszélhessük. Áraink 1 EUR = 315 Ft, 1 USD = 290 Ft árfolyamig érvényesek.

 

Kedvezmények

-  Aki három, irodánk által szervezett úton már részt vett, törzsutassá válik, így kedvezményként a részvételi díjból 4% illeti meg a további AB Agro Iroda által szervezett utaknál.

-  Ha valaki  a szállásnál társítást kér, de nem találunk neki társat akkor irodánk 100.000 Ft-ig átvállalja az egyágyas felár összegét. Az efölötti összeget az utasnak kell megtérítenie. Aki elhelyezésen a megrendelést követően kíván módosítani, azt csak a szabad helyek függvényében, egyedi feltételekkel, az irodával történt közös megegyezéssel teheti meg. Ez a kedvezmény csak az AB Agro Iroda által szervezett utakra érvényes.

 

Szolgáltatók, szolgáltatások

-  Valamennyi programunk végén felsoroljuk az általunk nyújtott szolgáltatásokat és ezek árait forintban. Mivel a szolgáltatásaink nem tartalmazzák a belépőket, étkezéseket –melyek a helyszínen fizetendők valutában a külföldi szolgáltatóknak – ezért tájékoztatásul feltüntettük ezek várható árait euróban illetve dollárban. A reggelik túlnyomórészt büfé típusúak, a vacsorák általában 3 fogásos menüvacsorák, de ezek országonként eltérhetnek.

-   A légi közlekedéshez a nemzetközi légitársaságok menetrendszerinti járatait turista osztályon, a szárazföldihez külön buszokat, vonatokat, vízihez bér-, illetve közösségi hajókat veszünk igénybe.

-  A repülőgépen történő beültetést a légitársaságok a csoportok számára általában nem vállalják, jegykiállítást követően irodánk kérésre meg tudja adni a jegyszámot, amivel az utasok az interneten az online check-in-nel egy időben a szabad helyek függvényében tudnak esetleg ülést választani maguknak, amennyiben az adott légitársaság az online check-in funkciót engedélyezi csoportfoglalások esetében is.

- Útjainknál alapvetően nincs ültetés a buszokon, de vita esetén az ülésfoglalás a jelentkezések sorrendjében történik, kivéve az USA utaknál, ahol 40 fő körüli csoportlétszám esetén forgó rendszerben minden nap egy sorral hátrébb ülnek (így mindenki ül elöl is és hátul is).

-  A programjainknál a szálláshelyek az adott ország besorolása szerinti kategóriát jelölik. Mivel erre vonatkozóan nincsenek nemzetközi előírások, ezért csak megközelítőleg lehet összevetni a hazai normákkal. Általánosságban úgy jellemezhetnénk: az általunk igénybe vett szállodák besorolása nagyjából megfelel az európai kvalifikációnak, esetenként eltérhet pl. Indiában fél csillaggal szerényebb a minőség.

- Szolgáltatásainkban kétágyas szobában történő elhelyezést kínálunk, az egy ágyas szobáért felárat kell fizetni. De nem kell annak ezt a felárat megfizetni, aki társítást kér, de nem találunk neki társat. (100.000 Ft-ig - lásd fent a kedvezményeknél, ez a kedvezmény csak az AB Agro Iroda által szervezett utakra érvényes.)

-  Az egyes utak indításához szükséges minimális létszámot minden programnál külön közöljük. Az utat kisebb létszámmal is tudjuk indítani, de más árakkal illetve szolgáltatásokkal.

-   KÉRJÜK ne feledkezzen meg arról az általános nemzetközi gyakorlatról, miszerint, ha elégedett a helyi idegenvezető(k), buszsofőr(ök) szolgáltatásaival illik borravalót adni, melynek mértéke országonként eltérő, általában kb. 4 USD/nap/utas vagy kb. 3 EUR/nap/utas. Bővebb információt az egyes útjainknál talál. MEGÉRTÉSÉT KÖSZÖNJÜK.

 

Hasznos információk

Utazásainknál kb. az út indulása előtt 2 héttel az ún. utaslevélben adunk részletes tájékoztatást:

- a repülési menetrendről, az idegenvezető személyéről, a szállodák telefon számairól, web címéről

-   az elektromos szolgáltatásról

-   az ételek, a „konyha” fő jellegzetességeiről

-   a helyi árakról, fizetési módokról

- a várható időjárásról és a javasolt öltözködésről (útjaink időpontjának megválasztásakor természetesen igazodunk az időjárási viszonyokhoz, igyekszünk elkerülni az esős vagy túl forró illetve túl hideg évszakokat)

-   az esetleges különleges szokásokról

A katalógusban közölt fényképek illusztrációk, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

 

Egészségügyi, higiéniai viszonyok

A kötelező védőoltásokról prospektusunkban/honlapunkon, a várható higiéniai viszonyokról az utaslevelünkben adunk tájékoztatást, ugyanakkor ez ügyben, a jelentkezés előtt érdemes tájékozódni irodánknál, a háziorvosnál illetve a budapesti oltóközpontoknál (Gyáli út, Tel.: (1) 476-1100,Váci út, Tel.: (1) 465-3800).

 

Biztosítások

-  A BBP (baleset-, betegség-, poggyász-) biztosítás benne van a részvételi díjban (részleteket lásd: BBP_2017_WEB.pdf, http://www.colonnade.hu).

-  Az útlemondási (sztornó) biztosítás külön köthető, ami alapvetően a részvételi díj és a reptéri illetékek együttes összegére vonatkozik (részletekért lásd: KalkUtlSzab_2017_20_WEB.pdf, Colonnade_KALK_UTLE_IPID_2018_02_23.pdf, http://www.colonnade.hu). Kívánságra a teljes befizetett összegre is meg lehet kötni (kivéve a vízummal kapcsolatos költségeket). A kártérítésre a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe biztosítási feltételei érvényesek

A biztosítás(ok)ra vonatkozó szükséges dokumentumokat az utas egyéni utazás esetén a voucherekkel egy időben, csoportos út esetén az induláskor kapja kézhez.

 

Útlevél, vízum

-  Az Európai Unión belüli országok esetén az útlevélnek vagy a plasztik személyi igazolványnak az út végéig érvényesnek kell lennie. Más országoknál az útlevélnek a visszaérkezéstől számított 6 hónapig kell érvényesnek lennie.

-   A vízumkötelezettséget az egyes utaknál külön jelezzük, az ügyintézést vállaljuk, amennyiben az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és kitöltött adatlapok a megadott határidőig megérkeznek irodánkba. 

 

Jelentkezés

A 2014. évi Áfa törvény értelmében az egy-egy útra jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy

- a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe,

- adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

- adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

E nyilatkozattételi kötelezettségnek a jelentkezők az AB Agro Iroda Utazási Szerződés (Jelentkezési lap) c. formanyomtatványán tesznek eleget.

Körútjainknál jelentkezési határidőt ugyan nem írtunk, de ez ügyben - főként a tengerentúli utak esetében – kérnénk az együttműködését oly módon, hogy ha egy út komolyabban érdekli Önt, azt minél hamarabb jelezze nekünk. Ez Önnek még nem jelent elkötelezettséget – fizetnie természetesen majd csak a konkrét jelentkezésekor kell -, de számunkra fontos információ - például a repülőjegy-foglalásokhoz, melyeket sok esetben már az út indulása előtt több hónappal meg kell tegyünk. Szíves együttműködését előre is tisztelettel köszönjük.

 

Adatkezelési szabályzatunkat ITT olvashatja.